Právne informácie

  1. Na začiatok
  2. Právne informácie

Právne informácie

Obsah online ponuky

Obsah týchto stránok nepredstavuje návrh na uzavretie zmluvy. Centrum a spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. si výslovne vyhradzujú právo zmeniť, doplniť, vymazať alebo dočasne alebo natrvalo zastaviť zverejňovanie častí týchto internetových stránok alebo celej ponuky.

Odkazy

Pri odkazovaní na cudzie internetové stránky (ďalej len „odkazy“) je vylúčená zodpovednosť Centra a spoločnosti Multi Slovakia s. r. o. za ich obsah, to neplatí v prípade, ak Centrum alebo spoločnosť Multi Slovakia s. r. o.  majú vedomosť o nezákonnosti takéhoto obsahu a ak Centrum alebo spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. sú schopné technicky zabrániť jeho používaniu. Z tohto dôvodu Centrum a spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. výslovne uvádzajú, že v čase vytvorenia príslušného odkazu sa na odkazovaných internetových stránkach nenachádzal žiadny nezákonný obsah a že Centrum a spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. o existencii predmetného nezákonného obsahu na odkazovaných stránkach nemali vedomosť. Po vykonaní kontroly nemá Centrum ani spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. žiadny vplyv na vzhľad alebo obsah odkazovaných stránok zmenený po vytvorení príslušného odkazu. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky odkazy vytvorené v našej vlastnej internetovej ponuke a na odkazy na tretie strany, ako aj na cudzie záznamy v knihách návštev vytvorených autorom, diskusné fóra, adresáre odkazov, zoznamy adries a vo všetkých ostatných formách databáz, kde obsah umožňuje externý písomný prístup.

Za obsah odkazovaných stránok je vždy zodpovedný poskytovateľ služieb alebo prevádzkovateľ príslušných internetových stránok. Za nezákonný, chybný alebo neúplný obsah, ale najmä za škody vyplývajúce z použitia alebo nepoužitia tohto typu poskytnutých informácií nesie zodpovednosť výlučne prevádzkovateľ uvedených stránok, a nie tí, ktorí prostredníctvom odkazov na dané zverejnenie iba odkazujú.

Právna účinnosť tohto vylúčenia zodpovednosti

Toto vylúčenie zodpovednosti je potrebné považovať za súčasť internetovej ponuky, ktorá je presmerovaná na túto stránku. Ak časti alebo jednotlivé formulácie tohto textu už nie sú úplne alebo v časti v súlade s platnými právnymi predpismi, ostatné časti dokumentu tým zostávajú z hľadiska ich obsahu a platnosti nedotknuté.

Autorské právo a ochranné známky

Snažíme sa rešpektovať autorské práva ku grafickému obsahu, animáciám, fotografiám a textom, používať grafický obsah, animácie, fotografie a texty, ktoré sami vytvoríme alebo používať nelicencovaný grafický obsah, animácie, fotografie a texty. Všetky obchodné značky a ochranné známky uvedené v rámci internetovej ponuky a prípadne chránené právami tretích strán podliehajú neobmedzene príslušným predpisom na úseku ochrany poskytovanej ochranným známkam a vlastníckym právam príslušného registrovaného vlastníka. Skutočnosť, že obchodná značka je uvedená v internetovej ponuke samo o sebe neznamená, že príslušná ochranná známka nie je chránená právami tretích osôb! Autorské právo k zverejnenému obsahu alebo k obsahu vytvorenému Centrom, spoločnosťou Multi Slovakia s. r. o. alebo ich zástupcami zostávajú výlučným vlastníctvom Centra a spoločnosti Multi Slovakia s. r. o.. Bez výslovného písomného súhlasu Centra alebo spoločnosti Multi Slovakia s. r. o. nie je povolené žiadne kopírovanie, úprava, distribúcia alebo akýkoľvek spôsob využitia alebo použitia grafického obsahu, animácií, fotografií a textov v iných elektronických alebo tlačených materiáloch. Sťahovanie, používanie alebo kopírovanie týchto stránok je povolené len na súkromné a nekomerčné použitie.

Online riešenie sporov

Európska komisia pre spotrebiteľov zriadila online platformu pre riešenie sporov. Predmetná platforma je dostupná na adrese: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
Spoločnosti nie sú povinné zúčastniť sa na riešení sporov, ktoré vybavuje orgán zriadený na riešenie spotrebiteľských sporov. Spoločnosť Multi Slovakia s. r. o. sa na tomto riešení sporov nezúčastňuje.