PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

 1. Na začiatok
 2. Podujatia & Novinky
 3. PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

Novinky

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

CENTRAL
23.11.2021

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Vianočný žreb, s ktorým vyhráva každý“

 

 1. Názov súťaže:
  „Vianočný žreb, s ktorým vyhráva každý“ je spotrebiteľská súťaž určená pre zákazníkov nákupného centra CENTRAL, adresa: Metodova 6, 821 08 Bratislava (ďalej len OC). Spotrebiteľská súťaž je rozdelená na tri časti:

  - hra 1 o nákupný darčekový poukaz do OC v hodnote 50 eur;
  - hra 2 – garantovaná výhra (druhá šanca), ktorú obsahuje každý žreb;
  - hra 3 – súťaž o darčekové poukážky 3× 1 000 eur.

  V rámci tejto súťaže dostane zákazník po nákupe v OC na infopulte stierací žreb a za podmienok uvedených nižšie môže vyhrať buď 50 eur v nákupnej darčekovej poukážke do OC v hre 1, alebo získa garantovanú výhru v hre 2 v podobe zľavy do obchodov v OC, alebo malý darček a môže sa tiež zúčastniť na veľkom žrebovaní v hre 3 o poukážku 1 000 eur (ďalej len výhra). Účasť na tejto súťaži je dobrovoľná. Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne a v plnom rozsahu stanovuje pravidlá súťaže (ďalej len súťaž).

   
 2. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Central Shopping Center, a.s., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, IČO: 46 872 884, zapísaná v OR OS BAI, odd.: Sa, vI. č.: 5631/B (ďalej len organizátor) v zastúpení: ECE Projektmanagement Bratislava, s.r.o., Metodova 6, 821 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35940662, IČ DPH: SK2022030461, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd. Sro, vl. č. 36441/B.
   
 3. Technický partner súťaže:
  Technickým partnerom súťaže, zaisťujúcim vyplácanie výhier a prípadné reklamácie súťaže, je spoločnosť IRMS Promotions, s.r.o., so sídlom Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10, IČO: 242 66 060 (ďalej len technický partner).
   
 4. Obdobie konania súťaže:
  Súťaž prebieha od 1. 12. 00:00:00 do 23. 12. 2021 21:00:00 vrátane alebo do vydania zásob žrebov. V prípade vydania žrebov v skoršom termíne je súťaž automaticky ukončená (ďalej len obdobie trvania súťaže). Vydávanie žrebov sa končí 23. 12. 2021 o 21:00:00, žrebovanie v hre 3 o 3 darčekové poukážky v hodnote 3× 1 000 eur prebehne 23. 12. 2021 o 14:00 hod. v OC.

   
 5. Podmienky účasti na súťaži:
  Súťažiacim môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov neobmedzená na svojprávnosti, spotrebiteľ s kontaktnou adresou na Slovensku, ktorá dodrží všetky pravidlá súťaže a poskytne usporiadateľovi súhlas so spracovaním nižšie uvedených osobných údajov (ďalej len súťažiaci).

  Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) osôb podieľajúcich sa na príprave a realizácii súťaže, v prípade spoločností zamestnanci (resp. osoby v pomere obdobnom zamestnaneckému) aj ich materských, resp. dcérskych spoločností a prevádzkovatelia OC a nájomcovia, ako aj ich osoby blízke v zmysle § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

  Medzi osoby podieľajúce sa na príprave a realizácii súťaže patria: usporiadateľ, organizátor, technický partner a prevádzkovatelia OC a jeho servisné organizácie.

   
 6. Účasť v hre HRA 1 o darčekové poukazy do OC v hodnote 50 eur – zapojenie sa do súťaže:

  Súťažiaci sa zapojí do súťaže tak, že v období trvania súťaže uskutoční nákup v OC v minimálnej hodnote 20 eur (ďalej len nákup). Pri nákupe dostane súťažiaci pokladničný doklad/účtenku (ďalej len účtenka). Pre uznanie výhry je nutné uchovať originál účtenky. Na základe účtenky/účteniek si zákazník vyzdvihne na infopulte stierací žreb/žreby (ďalej len žreb). Maximálny počet žrebov na jednu účtenku je jeden žreb, teda na jednu účtenku v hodnote nad 20 eur môže zákazník získať maximálne jeden žreb. Účtenky sa nesčítajú! Účtenka sa musí datovať maximálne ku dňu štartu spotrebiteľskej súťaže, teda od 1. 12. 2021.
 • Na žrebe sa nachádza 12 herných stieracích polí.
 • Súťažiaci si vyberie 4 ľubovoľné hracie polia a tie zotrie. Pokiaľ sa objavia 4 (štyri) zhodné výherné symboly „emotikon úsmev“, súťažiaci získava nárok na výhru – darčekový poukaz do OC v hodnote 50 eur.
 • Výhra je výhercovi ihneď vydaná na základe validácie jeho žrebu, v prípade nutnosti podrobnejšej validácie je výhra výhercovi vydaná neskôr podľa dohody na infopulte, najneskôr však 31. 1. 2022.  
 • Nevýherným symbolom je emotikon - smutná tvár“.
 • Žreb zakladá nárok na výhru iba vtedy, ak zákazník zotrie práve 4 (štyri) hracie polia z 12 (dvanástich) a na všetkých zotretých poliach objaví zhodný výherný symbol, pričom ostatné hracie polia sú nezotreté a nepoškodené.
 • Každý žreb obsahuje výhernú kombináciu, takže KAŽDÝ žreb môže byť výherný.
 • Záleží iba na zákazníkovi, ktoré polia zotrie.
 • V prípade, že nezotrie všetky výherné polia, môže sa presvedčiť, že aj jeho žreb bol výherný, a to keď zotrie všetky stieracie polia na žrebe.
 • Zákazník sa môže zapojiť opakovane!
 • V hre je tak až 40 000 výhier.

Za žreby, ktoré nezakladajú nárok na výhru, sa považujú nasledujúce žreby, ktoré splnili tieto podmienky:

 • súťažiaci uplatňuje svoj nárok na výhru mimo obdobia konania súťaže;
 • sú zotreté práve 4 (štyri) hracie polia, ale súťažiaci neobjavil 4 (štyri) zhodné výherné symboly;
 • je zotretých viac než 4 (štyri) hracie polia;
 • súťažiaci nie je schopný doložiť nákup platnou účtenkou;
 • na žrebe je poškodenie, ktoré umožňuje identifikovať symboly na viac než 4 (štyroch) hracích poliach toho istého žrebu (napríklad vpichy, tenké škrabance prechádzajúce celou krycou vrstvou);
 • žreb bol pozmenený chemicky, elektronicky alebo tlačovou cestou a pod.

Nedôležité poškodenia žrebu, ktoré nijako nezasahujú do hracích polí, nie sú dôvodom na zamietnutie nároku na výhru. Posúdenie toho, či ide o nedôležité poškodenie žrebu, náleží technickému partnerovi súťaže.

Súťažiaci si musí starostlivo uschovať súťažnú účtenku pre prípad výhry.

Počet žrebov a výhier jedného súťažiaceho je obmedzený iba počtom uskutočnených nákupov spĺňajúcich podmienky súťaže. Jeden súťažiaci môže počas obdobia trvania súťaže vyhrať viackrát.

Validácia žrebov, uplatnenie výhry/určenie výhercu/-ov a distribúcia výhry

 • Pokiaľ súťažiaci nájde po zotretí 4 (štyroch) polí 4 (štyri) zhodné výherné symboly „J“, stáva sa výhercom výhry darčekového poukazu do OC v hodnote 50 eur.
 • Žreb s kontaktnými údajmi spolu s príslušnou účtenkou alebo jej kópiou odovzdá na infopulte.
 • Každá účtenka bude označená, aby nedošlo k opätovnému použitiu účtenky v súťaži.
 • Žreb je nutné odovzdať na posúdenie najneskôr ku dňu konca súťaže, teda 23. 12. 2021 do 21:00:00.
 • Na výhru je nárok iba v prípade, že žreb nebude poškodený podľa vyššie uvedených prípadov a budú správne zotreté práve 4 (štyri) herné polia s tým, že je žreb riadne a čitateľne vyplnený na rubovej strane.
 • Výhercovi bude výhra odovzdaná na infopulte v OC v podobe darčekového poukazu v hodnote 50 eur do OC.
 • Odovzdaním žrebu dáva súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami spotrebiteľskej súťaže.

Následná validácia:

V prípade, že obsluha nebude môcť jednoznačne určiť výhercu, odovzdá zákazník svoj žreb na základe odovzdávacieho protokolu obsluhe infopultu a tá ho zašle technickému partnerovi na následnú validáciu, z ktorej bude určená výhra/nevýhra. Zákazník bude na základe odborného posúdenia kontaktovaný.

Ďalšie ustanovenia:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo požadovať od akéhokoľvek výhercu predloženie originálu súťažnej účtenky, s ktorou sa zapojil do súťaže, teda účtenky preukazujúcej uskutočnenie súťažného nákupu. Pokiaľ súťažiaci riadne nepredloží originál účtenky, môže byť zo súťaže vylúčený.

​​​​​​​Opis výhry a HRA 1, informovanie výhercov, odovzdanie výhier

Výhra v HRE 1 = darčekový poukaz v hodnote 50 eur do OC. Každý žreb obsahuje výhernú kombináciu pre túto výhru.

Výhra bude výhercovi odovzdaná na infopulte OC na základe údajov, ktoré uviedol na žrebe. Pokiaľ súťažiaci dodrží vyššie uvedený postup pri stieraní žrebu, dozvie sa okamžite o svojej výhre/nevýhre.

Účasť v hre HRA 2 – garantovaná výhra:

V prípade nevýhry v hlavnej stieracej HRE 1 má súťažiaci druhú šancu, kde môže vyhrať jednu z garantovaných cien OC. Na žrebe je stieracie pole pre druhú šancu = HRA 2. Pod týmto poľom sa skrýva jedna z garantovaných výhier OC. Garantovaná výhra náleží súťažiacemu vždy, za každých podmienok.
V prípade výhry v hlavnej hre bude zákazníkovi garantovaná výhra odstrihnutá, aby ju mohol uplatniť. Garantovanú výhru môže v prípade zľavy zákazník uplatniť priamo u obchodníka a v prípade darčeka na infopulte. Presné podmienky uplatnenia jednotlivých zliav sú dostupné v konkrétnej predajni.

Zoznam garantovaných cien OC: nájdete na Infopulte v OC CENTRAL
 

Účasť v HRE 3 o 3 poukážky do OC v hodnote 1 000 eur.

Súťažiaci sa tiež môže zúčastniť na veľkom žrebovaní na konci súťaže o 3× poukážku do OC v hodnote 1 000 eur.

Zákazník má možnosť pri vyplnení údajov na zadnej strane žrebu vhodiť tento žreb do žrebovacieho boxu, ktorý sa nachádza na infopulte v OC. V prípade, že zákazník vyhrá v hlavnej hre, keď musí žreb odovzdať obsluhe, vyplní náhradný žreb a tento bude zaradený do žrebovania.

Žrebovanie bude realizované 23. 12. 2021 o 14:00.

Výherca tejto výhry je povinný zo zákona 595/2003 Z. z. odviesť povinnú daň z tejto výhry.

Informácie o spracovaní osobných údajov v rámci súťaže

Na účely spotrebiteľskej súťaže je nevyhnutné spracovávanie osobných údajov účastníkov súťaže.

 • Aký je právny základ spracovania vašich osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov požadovaných v rámci súťaže je nevyhnutné na realizáciu súťaže. Zmluvný vzťah medzi usporiadateľom a zákazníkom je založený účasťou zákazníka na súťaži. Tento vzťah vzniká riadnym vyplnením údajov na žrebe a jeho odoslaním technickému partnerovi. V prípade neposkytnutia požadovaných osobných údajov nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, zákazník sa nestane súťažiacim a nebude sa môcť zúčastniť na súťaži a vyhrať a získať výhru. Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov nie je možné plniť účel súťaže, najmä kontaktovať výhercov a doručiť im výhry.

 • Aké o vás spracovávame údaje a na aké účely?

V súvislosti s účasťou zákazníka na súťaži a s cieľom možnosti kontaktovať súťažiacich vo veci výhry a možnosti doručiť im výhry spracovávame osobné údaje poskytnuté na žrebe.

 • Od koho dostávame osobné údaje?

Všetky osobné údaje získavame dobrovoľne priamo od súťažiacich.

 • Prečo spracovávame vaše osobné údaje a ako dlho ich uchovávame?

Osobné údaje súťažiacich uchovávame počas ich účasti na súťaži (vrátane obdobia potrebného na doručenie výhry) a následne počas zákonom stanovenej premlčacej lehoty na uplatnenie práv vyplývajúcich z účasti súťažiacich na súťaži.

 • Aká sú práva súťažiacich pri spracovaní ich osobných údajov?

Ako súťažiaci máte:

 1. právo na opravu vašich nepresných či neúplných údajov;
 2. právo na výmaz vašich osobných údajov, napríklad v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu;
 3. právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov;
 4. právo na prenositeľnosť vašich osobných údajov.

Uvedené práva môžu byť uplatnené na kontaktnej e-mailovej adrese dataprotection@ece.com alebo poštou na adrese sídla usporiadateľa. S prípadnou sťažnosťou sa možno obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, DIČ: 2021685985, tel.: +421 232 313 214, e-mail: statny.dozorpdp.govsk.

 • Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ?

Usporiadateľ je prevádzkovateľom osobných údajov. Tieto osobné údaje nie sú sprístupnené ďalšiemu prevádzkovateľovi osobných údajov. Sprostredkovateľom osobných údajov je technický partner. Všetky osobné údaje sú získavané iba priamo od súťažiacich.

Otázky k spracovaniu vašich osobných údajov vám budú zodpovedané po ich zaslaní na kontaktnú e-mailovú adresu dataprotection@ece.com alebo poštou na adresu sídla usporiadateľa.

 • S kým zdieľame vaše údaje alebo komu ich odovzdávame?

Všetky osobné údaje spracováva usporiadateľ ako prevádzkovateľ. Obmedzene bude usporiadateľ sprístupňovať spracovávané osobné údaje sprostredkovateľom, ktorí zaisťujú niektoré činnosti v rámci realizácie súťaže. Ide najmä o technického partnera, ktorý pre usporiadateľa v rámci súťaže zaisťuje činnosti ako kontaktovanie súťažiacich vo veci výhier. Spracovanie týchto osobných údajov môžu pre usporiadateľa vykonávať sprostredkovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát a s vymedzením účelu spracovania, pričom sprostredkovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

 • Odovzdávanie osobných údajov mimo Európskej únie

Osobné údaje nie sú odovzdávané tretím osobám so sídlom mimo Európskej únie.

Kontaktné informácie:

Telefonická infolinka k súťaži – infopult v OC na území SR je na tel.: 02/32115121, e-mailová adresa pre otázky k súťaži: info@central.sk.

Ďalšie podmienky súťaže:

Súťažiaci nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné či akékoľvek iné plnenie. Usporiadateľ nie je voči súťažiacim inak zaviazaný a súťažiaci nemajú nárok na iné plnenia než tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ nezodpovedá za plnenia dodávané tretími stranami. Podmienky dodania a záruky tovaru či služieb získaných v rámci súťaže sa riadia podmienkami ich dodávateľov, ktorí tiež vybavujú prípadné reklamácie.

Výhra vo všetkých hrách (1, 2, 3) nie je právne vymáhateľná.

Neprevzaté výhry prepadajú organizátorovi. O akýchkoľvek reklamáciách či iných námietkach (okrem námietok týkajúcich sa ochrany osobných údajov) rozhoduje usporiadateľ. Organizátor a usporiadateľ si vyhradzujú právo bez predchádzajúceho oznámenia a bez náhrady zmeniť obdobie trvania súťaže, súťaž odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá okrem časti pravidiel týkajúcich sa akokoľvek ochrany osobných údajov, a to počas celého obdobia jej trvania, a to tak, že zmenu vyhlási na webových stránkach, kde sú vždy k dispozícii platné a úplné pravidlá. Právo usporiadateľa aj organizátora ukončiť súťaž sa týka predovšetkým (nie však výlučne) prípadov, v ktorých z akýchkoľvek dôvodov nie je možné pokračovať podľa plánu, napr. z dôvodu zásahu vyššej moci či nefunkčnosti informačných technológií, ktoré sú pre konanie potrebné alebo z iných technických, organizačných či právnych dôvodov, ktoré by mohli ovplyvniť správu, bezpečnosť, integritu a normálny a riadny priebeh súťaže, a/alebo ak nie je možné v súťaži pokračovať kvôli napadnutiu počítačov vírusmi, falšovaniu, neoprávnenej intervencii, podvodu, technickému zlyhaniu alebo z iných dôvodov, ktoré sú mimo kontroly usporiadateľa a ktoré narušia či ohrozia bezpečnosť správy, férovosť, integritu a riadny priebeh súťaže.

Pokiaľ dôjde v súvislosti s odovzdaním výhry k mimoriadnej, nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážke vzniknutej nezávisle od vôle usporiadateľa (tzv. zásah vyššej moci), kvôli ktorej nebude možné zaistiť odovzdanie výhry, nemá výherca nárok na odovzdanie ďalšej, náhradnej výhry. Medzi zásahy vyššej moci patrí napríklad pôsobenie prírodných živlov, nečakaná zmena bezpečnostnej situácie atď.

Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť na súťaži a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek zo súťažiacich zo súťaže, pokiaľ by taký súťažiaci porušoval jej pravidlá, a to bez nároku na náhradu nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla súťažiacemu vzniknúť. Prípadné námietky proti priebehu súťaže sa zasielajú písomne na poštovú adresu usporiadateľa uvedenú v týchto pravidlách, a to do troch pracovných dní od ukončenia súťaže (námietky podané neskôr nebudú brané do úvahy). Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.

Úplné znenie pravidiel je k dispozícii na webových stránkach súťaže www.central.sk a na infopulte. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, tieto úplné pravidlá sú však považované v rámci súťaže za jediné, úplné, konečné a záväzné.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené v súvislosti s nesprávnym používaním výhier.

Pravidlá súťaže rešpektujú právny poriadok Slovenskej republiky.

Účasťou na súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou ani alternatívne plniť v peňažnej hodnote. Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech organizátora.

Tieto pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňa 1. 12. 2021.

Úplné pravidlá súťaže sú k dispozícii na www.central.sk alebo na infopulte.

Otváracie hodiny infopultu sú denne od 10:00 do 21:00 hod. Poludňajšia prestávka infopultu je v čase 13:30 – 14:30 a 17:30 – 18:30. V čase poludňajšej prestávky nebudú žreby a darčekové poukazy vydávané.​​​​​​​