PODMIENKY K AKCIÍ - I LOVE ODMENY ZA NÁKUP

 1. Na začiatok
 2. Podujatia & Novinky
 3. PODMIENKY K AKCIÍ - I LOVE ODMENY ZA NÁKUP

Novinky

PODMIENKY K AKCIÍ - I LOVE ODMENY ZA NÁKUP

CENTRAL
05.09.2021

Podmienky k akcií ODMENY

Podmienky získania odmeny v Nákupnom a spoločenskom centre CENTRAL Bratislava v rámci akci

„I LOVE ODMENY ZA NÁKUP“ (ďalej len „Pravidlá“).

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 1. Usporiadateľom akcie „I LOVE ODMENY ZA NÁKUP“ na získanie odmeny za nákup v nákupnom a spoločenskom centre CENTRAL (ďalej len „akcia Odmeny“), ktorá prebieha v nákupnom a spoločenskom centre CENTRAL, Metodova 6, 821 08  Bratislava je spoločnosť ECE Projektmanagement Bratislava, s. r. o., so sídlom Metodova 6, 821 08  Bratislava, IČO: 35 940 662 (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Akcia Odmeny prebieha výhradne v nákupnom a spoločenskom centre CENTRAL (ďalej len „NC CENTRAL“) a je určená iba jeho zákazníkom. Táto akcia sa vzťahuje iba na nákupy výlučne v obchodoch a prevádzkach NC CENTRAL.
 3. Akcia Odmeny sa koná od 10.09.2021 do vyčerpania zásob (odmien), a to počas otváracích hodín centra.
 4. Odmeny je možné vyzdvihnúť na Infopulte NC CENTRAL na prízemí nákupného centra v čase od 10:00 – 21:00h. Okrem nasledujúcich časov: 13:30 - 14:30 a 17:30 - 18:30.

 

II. PRAVIDLÁ AKCIE ODMENY

 1. Účastníkom akcie Odmeny môže byť akákoľvek fyzická osoba so statusom rezidenta v zmysle daňových predpisov, ktorá dosiahla vek 16 rokov.
 2. V prípade pochybnosti o veku účastníka akcie môže zástupca usporiadateľa požiadať o doklad potvrdzujúci vek účastníka.
 3. Osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť k právnym úkonom sa nemôžu akcie Odmeny zúčastniť.
 4. Akcia Odmeny sa vzťahuje na získanie odmien uvedených v bode odseku I. bod 4 za nákup nad sumu 20 EUR (slovom: dvadsať EUR) realizovaných v NC CENTRAL, ktoré je možné si vyzdvihnúť na Infopulte NC CENTRAL, v termínoch a časoch uvedených v odseku I. bod 3 a 4.
 5. V akcii Odmeny zákazník môže získať ponožky značky Fusakle, dáždnik alebo sklenenú fľašu v závislosti od výšky nákupu v NC CENTRAL.
 6. Odmeny budú odovzdané zákazníkom, ktorí nakúpia nad 20 EUR v NC CENTRAL, v závislosti od výšky sumy nákupu. Pri nákupe v celkovej hodnote nad 20 EUR (slovom: dvadsať EUR), zákazník obdrží dáždnik. Pri nákupe v celkovej hodnote nad 30 EUR (slovom: tridsať EUR), zákazník obdrží ponožky značky Fusakle. Pri nákupe v celkovej hodnote nad 50 EUR (slovom: päťdesiat EUR), zákazník obdrží sklenenú fľašu.
 7. Sumu je možné vyskladať z viac blokov z nákupov realizovaných v NC CENTRAL, a to v období od 10.09. 2021 do vyčerpania zásob odmien. Bloky je možné sčítavať len pokiaľ boli nákupy vykonané v rovnakom dni.
 8. Získať odmeny za nákup je možné len pokiaľ boli nákupy vykonané v rovnaký deň ako je na blokoch uvedené.
 9. Odmena bude zákazníkovi odovzdaná na Infopulte NC CENTRAL po preukázaní pokladničného bloku k nákupu v NC CENTRAL v období od 10.9.2021 do vyčerpania zásob odmien.
 10. Maximálny počet vydaných odmien v jednom kalendárnom dni pre jedného zákazníka bez ohľadu na súčet jeho všetkých realizovaných nákupov v NC CENTRAL v zmysle pravidiel tejto akcie, sú 3 ks, a to z každej úrovne odmeny 1 kus. Pravidlá akcie Odmeny sú k dispozícii na Infopulte CENTRAL a na web stránke NC CENTRAL SCB | CENTRAL Bratislava.
 11. Maximálny počet odmien v akcii Odmeny je 4000 ks (slovom: štyritisíc kusov). Po vyčerpaní zásob je akcia Odmeny ukončená. O ukončení akcie budeme informovať na webovej stránke a sociálnych sieťach NC CENTRAL. Zároveň bude táto informácia dostupná na Infopulte CENTRAL.
 12. Odmeny získané v akcii Odmeny v NC CENTRAL nemôžu byť vymenené ani vrátené.
 13. Účastníci akcie Odmeny nie sú opravení žiadať o vyplatenie hodnoty odmeny v hotovosti ani v nijakej inej forme.

 

III. ZODPOVEDNOSŤ USPORIADATEĽA

 1. Usporiadateľ nezodpovedá za prípadnú neschopnosť zákazníka neprevziať odmeny v NC CENTRAL.
 2. Usporiadateľ taktiež nezodpovedá za jednanie tretích strán v rámci akcie Odmeny.

 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Svojou účasťou zákazník súhlasí s pravidlami pre akciu Odmeny a účastník súhlasí s podmienkami propagácie stanovenými v týchto pravidlách.
 2. Pravidlá akcie Odmeny sú k dispozícii na Infopulte CENTRAL a na webových stránkach NC CENTRAL SCB | CENTRAL Bratislava. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto podmienky, sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka a ďalšie príslušné zákony a právne úpravy.

 

Príchod

Trasa